فهرست

مديريت

 نام و نام خانوادگي:

عباس اصغری

 سمت:

مدیر حراست دانشگاه

 مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت